1264

GDPR

OCHRANA ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle zákona 18/2018 Sb. zákonů o ochraně osobních údajů prohlašujeme, že ochrana osobních údajů naší společnosti, je v souladu s nařídění Evropského parlamentu a rady Evropy 2016/679 - GDPR.
 
1. Identifikační údaje provozovatele a zodpovedné osoby

Provozovatelem osobních údajů je společnost VAPO STONE, s.r.o. , se sídlem Bánovská 1013, 913 21Trenčianska Turná, Slovenská republika , IČO 47595019, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Trenčín, Oddíl Sro, Vložka číslo 29850/R (dále jen „společnost VASPO“), která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.
 
2. Účely zpracivání osobních údajů:

A/ Nákup produktů prostřednictvím e-shopu, dodání produktu, zpracování reklamací a řešení pojistných událostí.

Společnost VASPO zpracovává na účely:
      a1) nákupu produktů prostředníctvm e-shopu a jejich dodání na následující osobní(kontaktní) údaje zákazníka:
 • jméno, příjmení,
 • společnost,
 • IČO,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa, adresa,
 • údaje o zakoupeném produktu a údaje související s platbou za produkt(číslo účtu, uhrazená částka, datum připsání platby na účet společnosti VASPO),
     a2) zpracování reklamací, tedy kromě údajů uvedených v bodě a1) i 
 • údaje o reklamovaném produktu a
 • údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamací,
     a3) řešení pojistných událostí, tedy kromě údajů uvedených v bodě a1) i
 • údaje o pojištěném produktu a
 • údaje uvedené zákazníkem při oznámení pojistné události.
Právným základem zpracovaní osobních údajů pro účely podle
 • odstaců a1) a a3) je Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů, kterým se ruší směrnice 96/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen 'Nařízení GDPR')
 • odstavci a2) je Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nařízení GDPR.
Zpracování osobních údajů společností VASPO dle odstavců a1) a a3) nezbytné k plnění smlouvy o koupi produktu, reps. dohody o zabezpečení pojistění a podle odstavce a2) na účely plnění zákonné povinnosti společnosti VASPO.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:
 
 • prodejci, obchodní firmy
 • servisní partneři, dodavatelé, pojištovny, externí pracovní zastoupení, jiné orgány zapojené do spotřebitelského procesu, přepravní společnosti v souvislosti se zpracováním reklamace a pojistných událostí a nebo zprostředkovatelé
 • orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako provozovatelé a nebo zprostředkovatelé, pokud je to nevyhnutelné pro plnění zákonné povinnosti společnosti VASPO.
Osobní údaje jsou zpracované v průběhu plnění smlouvy o koupi produktu a průběhu plynutí záruční lhůty na dodaný produkt.

B/ Prodej produktů mimo nabídky eshopu
Společnost VASPO na účely prodeje produktu mimo nabídky eshopu zpracovává následující osobní údaje zákazníka:
 • jméno a příjmení
 • společnost
 • IČO
 • fakturační adresa
 • telefonní číslo
 • emailová adresa
 • dopravní detaily objednávek
Právním základem zpracování osobních údajl je Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností VASPO je nezbytné na základě žádosti zákazdníka o zakoupení produktu, který není v nabídce eshopu. Osobní údaje jsou zpracované v průbehu plnění smlouvy a plynutí záruční lhůty na dodaný produkt.

C/ Nezávazná objednávka produktů
Na účely nezávazné objednávky produktů (rezervace) společnost VASPO zpracovává následující osobní údaje potenciálnínho zákazníka: jméno, přijmení, telefonní číslo, emailová adresa a údaje o nezávazné objednávce.
 
Právním základem zpracování osobních údajů je Čl. 6 ods. + písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností VASPO je nezbytné na základě žádosti potenciálního zákazníka o nezávaznou objednávku produktu.
 
Příjemci osobních údajů jsou následující zprostředkovatelé:
Prodejci, obchodní zástupci firmy

Osobní údaje jsou zpracované v průbehu doby podání žádosti o nezávaznou objednávku do uzavření smlouvy a koupi produktu nebo zrušení nezávazné objednávky produktu.

D/ Objednávka produktů jménem zákazníka přes eshop na prodejně

Společnost VASPO zpracovává na účey objednávky zboží jménem zákazníka přes e-shop na prodejně jeho následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, adresa a udaje o zboží.

Právním základem zpracování osobních údajů je Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností VASPO je nezbytné pro plnění smlouvy o zakoupení zboží.

Příjemci osobních údajů jsou následující zprostředkovatelé:
Prodejci, obchodní zástupci firmy
 
Osobní údaje jsou zpracované do převzetí produktu ze strany zákazníka a nebo predčasnému ukončení smlouvy o koupi zboží.

E/ Registrace v eshopu
Na účely registrace a provoz eshopu společnost VASPO zpracovává následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení,
 • adresa trvalého pobytu,
 • e-mailová adresa,
 • IČO,
 • historie objednávek a členství.
Právním základem zpracování osobních údajů je Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností VASPO je nezbytné pro zabezpečení registrace v eshopu a provozu eshopu

Přijemci osobních údajů jsou následovní zprostředkovatelé:
Prodejci, obchodní zástupci firmy

Osobní údaje jsou zpracované po dobu registrace v eshopu.

F/ Řešení stížností zákazníků
Společnost VASPO zpracovává na účely řešení stížností zákazníků následující osobní 
 • jméno, přijmení
 • údaje uvedené ve stížnosti,
 • adresu,
 • telefonní číslo a nebo
 • e-mailovou adresu.

Právním základem zpracování osobních údajů je Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností VASPO je nezbytné pro vyřešení stížnosti zákazníka.

Osobní údaje jsou zpracované po dobu dokud nedojde k vyřešení stížnosti zákazníka.

G/ Uplatňování nároků
Společnost VASPO zpracovává na účely uplatňování svých nároků následující údaje:
 • údaje uvedené ve smlovách se zákazníky a dodavateli,
 • údaje uvedené v reklamacích,
 • údaje potřebné na podaní žaloby spoločností VASPO,
 • údaje uvedené v žalobě proti společnosti VASPO,
 • údaje uvedené v záznamech o krádežích,
 • údaje vedené v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků a nebo hájením zájmů společnosti VASPO.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem provozovatele a právním základem zpracování je Čl. 6 ods. 1 písm f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů je nezbytné na účely opravněných zájmů společnosti VASPO. Oprávněným zájmem společnosti VASPO je ochrana jejího majetku, stejne jako i ochrana proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči společnosti VASPO. 

Příjemcem osobních údajů jsou následující subjekty:
Soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci a provozovatelé

Osobní údaje jsou zpracované v průbehu doby vedení soudního sporu a v pruběhu promlčecí lhůty, v průběhu které mohou být vůči společnosti VASPO uplatňované nároky a nebo v průběhu které si společnost může uplatnit svoje vlastní nároky.

H/ Plnení zákonných povinností
Společnost VASPO zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až g) na účely svých zákonných povinností.

Právním základem zpracování je Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivech a registracích). Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely plnění zákonných povinností společností VASPO.

Příjemcem osobních údajů jsou následující subjekty:
 • daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako provozovatelé
Osobní údaje jsou zpracované v průběhu doby vyžadované příslušným všeobecně závazným předpisem.
 
3. Práva dotčené osoby
 
Dotčená osoba má právo podat návrh na zahájení konání na Úřad na ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčená na svých právech ustanovených Nařízením GDPR a nebo příslušnými právními předpisy.

Dotyčná osoba má proti provozovateli právo:
 1. požadovat přístup k osobním údajům,
 2. na opravu osobních údajů
 3. na vymazání osobních údajů
 4. na omezeni spracování osobních údajů
 5. právo na přenosnost osobních údajů a
 6. právo namítat proti zpracování osobních údajů.
Tyto práva si dotčená osoba může uplatnit kontaktováním společnosti VASPO zejména:
 1. pisemně - zaslánínm dopisu na adresu sídla společnosti a vedení společnosti VASPO
 2. elektronicky- zasláním emailu na emailovou adresu  vaspo@vaspo.sk a nebo
 3. telefonicky - na čísle +421 32 6585 218
 4. použitím příslušných všeobecně závazných právních předpisů jako například Nařízení GDPR, zákon č.18/2018 Z. z. apod.
  
Trenčianska Turná
Dne 02.05.2018
 
Podstránky obrazok: 

Napíšte nám

all products for color

FOTOSOUTĚŽ
5 x 100 €


 
Vaše pěkné realizace odměníme
zajímavými cenami ...víc
GRAFICKÝ
NÁVRH


 
Grafický návrh podkladů Vám
vytvoříme úplně ZDARMA ...víc
KATALOG

 
Popusťte uzdu fantazií
listovaním v našem katalogu ...víc

AKCIA

Bočný panel

https://vaspostone.cz/letni-akce-2024
https://vaspostone.cz/aktuality
... Prirodzený ako príroda sama ...