1269

Obchodné podmienky pre veľkoobchod


Obchodní podmínky pro velkoobchod se řídí příslušnou kupní-prodejní smluvou firmy VASPO STONE s.r.o.    
                          
 • PLATNOST velkoobchodních slev je len pro okruh sítí = stavebniny, staviva, ostatní predejny stavebního materiálu, kde je zboží určený na další prodaj konečnému spotřebiteli .
 • DOPRAVA ZABEZPEČOVANÁ  DODAVATELEM  z provozovny výrobce  VASPO STONE , s.r.o. Trenčianska Turná 1013, SR do prodejny odběratele  až po uzavření Kupní-prodejní smlouvy .
 
I.
Úvodní ustanovení

Prodávající je dlouholetým výrobcem a distributorem atypického obkladového kamene pod ochrannou značkou VASPO.
Kupující je podnikatelem s obchodními aktivitami především v zemích:  ...
 
II.
Definice

Obchodní značkou se rozumí označení zboží ochrannou známkou.
Obchodním balením se rozumí typ balení určený v příloze č. 1 Pro každý druh zboží ( t. j. např. balení po 24 ks v krabici a pod.).
 
III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek:
 1. prodávajícího dodat kupujícímu řádně a včas zboží specifikovaný v příloze č. 1 smlouvy (dále: „zboži”) a převést vlastnícké právo ke zboží na kupujícího,
 2. kupujícího převzít zboží a zaplatit za něj řádně prodávajícímu dohodnutou kúpní cenu.
2. Dodávka zboží je dohodnutá v množství podle předložené objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím a kvalitě specifikované v příloze č. 1, která je neoddělitelnou součástí této smlouvy.
 
IV.
Čas a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat dohodnuté zboží kupujícímu v lhůtách a množstvích podle přijaté a potvrzené objednávky. Prodávající může objednávku odmítnout, pokud přesahuje v daném čase jeho výrobní, a nebo distribuční možnosti, stejně tak i z jiných důvodů. Dodávku zboží je možno po vzájemné dohodě smluvních strán uskutečnit naráz nebo postupně. Prodávající je oprávněný nedodat kupujícímu zboží, i pokud potvrdil objednávku a to v případě, že se kupující zpozdil s úhradou některé předchádzející platby v prospěch prodávajícího.
Prodávající je dále oprávněný zboží nedodat, pokud osoba přebírající zboží za kupujícího není stejná s kupujúcim, jeho zástupcem (čl. IX., pod 6), osobou s plnou mocí od kupujícího, a nebo pokud nejde o veřejného dopravce.
2. Prodávající je povinný k jednotlivým dodávkam přiložit následovné průvodní dokumenty:
 1. faktura,
 2. dodací list,
 3. návod na použití (technickou dokumentaci).
V.
Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách dohodli na ceně zboží stanovené v měně EURO podle cenníku, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Dohodnutá kupní cena obsahuje cenu podle uvedeného cenníku a případné slevy, které jsou stanovené podle přílohy č. 3.
2. Cenník se může měnit v závislosti na změnách cen vstupů pro výrobu, přičemz nové ceny jsou platné ode dne uvedeného v novém cenníku. V případě nesouhlasu kupujícího s cenníkem má tento právo odstoupit od smlouvy, přičemž tato smlouva ztrácí svoji platnost posledním dnem platnosti původního cenníku.
3. Kupní cena dohodnutá v ods. 1 této smlouvy je splatná ve lhůtě 14 dní ode dne doručení zboží kupujícímu ( pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak). V nejasnostech sa má za to, že faktura byla doručená kupujícímu na třetí den ode dňe jejího zaslaní poštou.
4. Prodávající má právo fakturovat kupujícímu úrok z prodlení v případě zpoždění s uhradou faktury, a to ve výšce 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, s čímž kupujíci souhlasí.
5.V případě nezaplacení kterékoliv faktury v termínu její splatnosti, kupující je povinný uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výšce 0,05% z dlužné sumy za každý den prodlení.Tím není dotčen nárok na náhradu škody s tím spojené.
 
VI.
Výhrada vlastnického práva

Smluvní strany se dohodli, že kupující nabývá vlastnícké právo k dodanému zboží až po úplnem zaplacení fakturované kupní ceny z konkrétní faktury prodávajícímu. Do dne zaplacení úplné kupní ceny z konkrétní faktury kupujícím prodávajícímu zůstáva dodané zboží výlučným vlastnictvím prodávajícího .

VII.
Záruky

1. Prodávajíci je povinný dodat zboží v množství, jakosti a provedení podle této smlouvy a ručí za to, že předmět smlouvy má a bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami a nebo vlastnosti obvyklé a je bez právních vad.
(Poznámka: výkvět soli s ohledem na cementový podklad není považovaný za vadu výrobku).
Pokud přepravu zboží nezabezpečuje prodávající vlastními dopravními prostředky, za poškození výrobků při přepravě prodávající neodpovídá.
2. Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží po dobu 24 měsíců od dodání zboží. Za dodání zboží se považuje podepsání dodacího listu kupujícím, jeho zástupcem a nebo odevzdání zboží na přepravu veřejnému přepravci a nebo prepravci, kterého si zabezpečil kupujíci.
3. Vady zboží, které se vyskytnou v průběhu záruční lehůty je kupující povinný oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční lhůty.
4. Oznámení o vadách, které zasílá kupující prodávajícímu, musí obsahovat minimálně tyto údaje:
 1. a) kód kupní smlouvy,
 2. popis vad a nebo přesné určení závad a způsob jak se projevují.
5. smluvní strany se dohodli, že kupující má v případě vadného plnění možnosť uplatnění některého z následujících nároků:
 1. odstoupit od smlouvy,
 2. požadovat výměnu vadného zboží za zboží bez vady.
 
VIII.
Odolnosti vylučující zodpovednost

1. Ani jedna ze smluvních stran nenese zodpovednost za nesplnění svých povinností ze smlouvy, pokud se dokáže, že:
 1. nesplnění nastalo následkem mimořádných nepředvídaných a neodvratných okolností,
 2. překážky ani jejich následky nebylo možné v čase uzavření smlouvy předvídat,
 3. překážkam ani jeich následkem se nedalo zabránit, vyhnout ani je překonat.
2. Prekážky plnění uvedené v ods. 1 mohou nastat po nasledujících událostech:
 1. válka, vyhlášená i nevyhlášená, občanské války, vzpoury a revoluce, pirátské činy, sabotáže,
 2. přírodní katastrofy, např.: ničivé bouřky, cyklóny, zemětřesení, mořský příboj, záplavy, zničení bleskem,
 3. exploze, požáry, zničení strojů, výrobní, právě tak jako jakýchkoliv jiných zařízení,
 4. bojkoty, stávky a embarga každého druhu, zpomalení výroby, obsazení továrny a jejich poboček, zastavení práce, které nastalo v podniku povinné strany,
 5. zásahy úřadů, zákonného i nezákonného charakteru, kromě rizika, které předvídala povinná strana.
3. Na účely podle ods. 1 mezi nepředvídané neodvratné překážky nepatří ty, které byli způsobené neudělením úředních povolení, licencí a nebo potvrzení, povolení na stálý pobyt a nebo neschválením formalít potřebných na splnění smlouvy, které jsou v pravomoci jakýchkoliv veřejných orgánů v zemi povinné strany, usilující se o osvobození od zodpovědnosti.
4. Strana usilující o osvobození od zodpovědnosti je povinná bezodkladně informovat o vzniku překážek a o následcích v plnění smluvních závazků. Tato povinnost vzniká i tehdy, pokud důvod na osvobození od zodpovědnosti pominul.
5. Důvod na osvobození od zodpovědnosti nastává v momentě, kdy se o prekážce dotknutá strana dozvěděla.. Dotknutá strana je povinná o prekážce ihned, nejpozději do 48 hodín informovat druhou smluvní stranu.
Nesplnění oznamovací povinnosti zavazuje povinnou stranu uhradit škody, kterým se mohlo včasným oznámením předejít.
6. Ustanovení vyšší moci osvobozují povinnou stranu od povinnosti uhradit škodu, pokuty a nebo jiné smluvní dohodnuté sankce, s výjímkou povinnosti platit úroky, které dluží druhé straně, a to v průběhu trvání důvodu jejich platnosti.
7. Kromě toho se přiměřeně prodlužuje čas plnění tak, aby byl pro oprávnenou stranu prijatelný. V průběhu této lhůty se odpíra oprávněné straně právo, pokud existovalo, na zrušení smlouvy a nebo odstoupení od smlouvy. Při stanovení času, který je možno považovat za priměřený, třeba přihlédnout na schopnost povinné strany splnit svůj závezok a na zájem oprávněné strany splnit tento závazek navzdory prodlení. Pokud povinná strana není schopná svůj závazek splnit, může i oprávněná strana zastavit svoje plnění.
8. Pokud důvody na osvobození od závazku trvají déle, než je únosné, kterákoliv ze stran je oprávněná jednostranně oznámit, že ruší platnost smlouvy.
9. Každá zo strán si môže ponechať z čiastočného plnenia taký rozsah, aký získala do zrušenia zmluvy. V záujme zabránenia neoprávnenému obohateniu protistrany sú povinné v záujme sa vyrovnať a to bezodkladne.
10. Pokud trvání vyšší moci nepřesahuje 90 kalendářních dní, jsou strany povinné splnit závazky vyplývající z této smlouvy – pokud se nedohodnou jinak – bezodkladně po tom, jak účinky vyšší moci pominou, přičem dodací lehůty a další lhůty se prodlužují o čas trvaní působení vyšší moci. Za vyšší moc se nepovažují zejména stávky, výluky, neudělení úředních povolení, prodlení dodávok od subdodavatelů a pod.
 
IX.
Dohoda o rozhodčím právu 

1. Všechny dodsavadní dohody, ústní i písemné, týkající se jednání o této smlouvě mezi smluvními stranami ztrácí dnem účinnosti této smlouvy platnost a jsou plně touto smlouvou nahrazené.
2. Práva a povinnosti smluvních strán zvlast v této smlouvě neupravené se spravují ustanoveními Obchodního zákonníku a jiných právních předpisů, platných na území SR.
3. Pokud by jednotlivé ustanovení této smlouvy byly neplatné, a to z důvodu změny právních předpisů zůstáva platnost ostatních ustanovení této smlouvy nedotknutá. V takovém případě se smluvní strany zavazují neplatné ustanovení nahradit platnými, jinak budou jimi upravované případy použité příslušné ustanovení platných právních předpisů.
4.Strany se dohodli, že jejich smluvní vztah vyplývajíci z této smlouvy, se spravuje zákonem č. 513/1991 Zb. Obchodním zákonníkem SR a to i v případě, pokud by z jakéhokoliv důvodu nespadal pod vztahy uvedené v § 261 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník SR.
5.Smluvní strany se v souladu s mezinárodními smlouvami a obchodními zvyklostmi výslovne dohodli, že pre výklad tejto zmluvy a všetky práva a nároky z nej vyplývajúce je rozhodné slovenské právo a právny poriadok Slovenskej republiky, a to ako právo hmotné, tak  aj procesné. Táto voľba práva má v zmysle medzinárodných dohovorov absolútnu prednosť a záväznosť a obe strany ju vyslovene akceptujú.Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti a právne pomery z nej vyplývajúce alebo vznikajúce, ktoré nie sú priamo v zmluve upravené Obchodným zákonníkom.
6.Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským  súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných  vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu a jeho
rozhodnutie bude pre strany záväzné.
7. Strany berú na vedomie, že Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory zriadený pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore je stálym Rozhodcovským súdom pre rozhodovanie majetkových sporov vzniknutých z  vnútroštátnych a z medzinárodných obchodno-právnych a občianskoprávnych vzťahov podľa zákona o rozhodcovskom konaní, s prihliadnutím na rozhodujúce právo, v prípade  tejto zmluvy na právo Slovenskej republiky.
(Kontaktné údaje rozhodcovského súdu: sídlo: Gorkého 9, 816 03 Bratislava, SR, tel.:  004212/5443 3291, fax: 004212/5413 1159, email: sopkurad@sopk.sk)
  
X.
Skončenie zmluvy

1. Zmluva môže skončiť:
 1. dohodou zmluvných strán,
 2. splnením záväzkov v zmluve uvedených,
 3. odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
2. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípade hrubého porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou.
Za hrubé porušenie zmluvných povinností sa pre potreby tejto zmluvy považuje najmä:
 1. u predávajúceho nesplnenie dohodnutého termínu dodávky,
 2. u kupujúceho nesplnenie niektorej predchádzajúcej úhrady ceny, alebo jej časti.
Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla, uvedenú v identifikačných údajoch tejto zmluvy.
 
XI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú..
3. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto zmluve medzi zmluvnými stranami strácajú dňom účinnosti tejto zmluvy platnosť a sú plne touto zmluvou nahradené.
4. Zmluvné strany sú povinné vzájomne si poskytnúť pri plnení tejto zmluvy súčinnosť.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a včas si oznámiť zmeny všetkých údajov relevantných pre tento zmluvný vzťah.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že vo veciach tejto zmluvy sú oprávnení konať:
za predávajúceho:  Božena Daňová
za kupujúceho: ...
7. Zoznam Príloh zmluvy:
 1. Predmet zmluvy (označenie tovaru zhodné s cenníkom ),
 2. Cenník,
 3. Zľavy.
8. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov len písomne po vzájomnej dohode.
9. Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
11. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch v slovenskom jazyku, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných strán.
 
Podstránky obrazok: 

Napíšte nám

all products for color

FOTOSOUTĚŽ
5 x 100 €


 
Vaše pěkné realizace odměníme
zajímavými cenami ...víc
GRAFICKÝ
NÁVRH


 
Grafický návrh podkladů Vám
vytvoříme úplně ZDARMA ...víc
KATALOG

 
Popusťte uzdu fantazií
listovaním v našem katalogu ...víc

AKCIA

Bočný panel

https://vaspostone.cz/letni-akce-2024
https://vaspostone.cz/aktuality
... Prirodzený ako príroda sama ...