1267

Obchodní podmínky pro maloobchod

Obchodní podmínky platí pro maloodběratele v kamenné prodejně VASPO STONE s.r.o.
a zákazníky přes internetovou objednávku tzv. KOŠÍK s osobním odběrem taktéž v kamenné predejně.


I. Vymezení pojmů

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dálee jen "podmínky") se vztahují na obchodní vztahy mezi  společností VASPO STONE, s.r.o.,Bánovská 1013 , Trenčianska Turná,  Slovenská republika, IČO: 47595019,  SK2023977670 a spotřebitelem MALOOBCHOD . Společnost je zapsaná v obchodním registri okresního soudu Trenčín, oddíl Sro,Vložka číslo :29850/R,  která je provozovatelem obchodního systému (dále jen "provozovatle a/ nebo prodávající") uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodu (dále jen "obchod").
2. Spotřebitelem se rozumí fyzická a nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky pro osobní potřebu a nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti. Tento zákazník nesplňuje dodavatelské podmínky a pro zboží si musí přijít osobně do naší kamenné prodejny v Trenčianskej Turnej viz. KONTAKT .
Na obchodní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou z něho vyplynout) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikately, se vztahují zejména ustanovení Obchodního zákonníku, resp. Občanského zákonníku (v případe, že neplatí ustanovení bodu 2). 
3. Spotřebitel je každá v obchodě zaregistrovaná osoba (fyzická nebo právnická), která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku zpracovanou systémem obchodu.
4. Elektronickou objednávkou sa rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahujíci informace o spotřebiteli, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu a nebo email odeslaný na adresu prodávajícího. Elektronická objednávka slouží jako rezervační objednávka u nás na kamenné prodejně , zboží bude rezervováno 10 dní . viz : KONTAKT
5. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a spotřebitele a ve svém aktuálním znění tvoří neoddělitelnou součást kupní smlouvy. 
6. Zboží – produkty, které se nachází v nabídce prodávajícího pro nákup prostředníctvím obchodu.
 
II. Všeobecné ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslaní elektronické objednávky. 
2. Odeslaním elektronické objednávky spotřebitel bez výhrad akceptuje všechny ustanovení "Všeobecných obchodních podmínek přes elekt.objednávky " ve znění platném v den odeslání  objednávky. 
3. Spotřebitel prohlašuje, že se před vyplněním objednávky obeznámil s těmito všeobecnými obchodnímy podmínkami a že s nimi souhlasí.
4.  Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upravené těmito "Všeobecnými obchodnímy podmínkami přes elekt.objednávky i" se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákonník ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších pčedpisů .
5. Prodávajíci a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikáce, zejména prostředníctvím elektronické pošty a internetové síte jako platnou a závaznou pro obě smluvni strany. 

III. Způsob uzavření kupní smlouvy
     /elektronická objednávka/

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí. Prodávající objednávky vybavuje v pořadí, v jakém přichází. 
2. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považované za návrh na uzavření kupní smlouvy. 
3. K akceptaci objednávky zboží ze strany prodávajícího a teda k uzavření kupní smlouvy dochází na základě písomného potvrzení, tedy správně a úplně vyplněné objednávky elektronickou formou.
4. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu nedostupnosti zboží ani při vynaložení všeho možného úsilia, není schopný umožnit odběr zboží pro spotřebitele v požadované kvalite, pokud se nedohodnou jinak.
 
 
IV. Kupní cena, platby

1. Cena zboží je určovaná podle platného cenníku. Prodávajíci se zavazuje umožnit odběr v kamenné prodejně spotřebiteli zboží za cenu platnou v čase uzavření kúpní smlouvy.
2. Kupní cena se platí způsobem, který je uvedený na stránce prodávajícího v časti Platba a doprava.
3. Akční ceny a zvýhodněné nabídky zboží jsou zřetelně označené symbolom "akce" a nebo "sleva". Platnost akce trvá do vyprodání zásob a nebo po určenou dobu.
4. V případě, kdy spotřebitel zaplatí kupní cenu bezhotovostním převodom, za den platby sa považuje den, kdy byla kupní cena připsaná na účet prodávajícího.
5. Ceny zboží jsou uvedené s DPH.


V. Dodací podmínky

1. Místem plnění smlouvy se rozumí kamenná prodajna VASPO STONE , s.r.o. Bánovská 1013 , 913 21 Trenčianska Turná, Slovenská republika v čase otvíracích hodin viz. KONTAKT
2. Dodání zboží je uskutečněné jeho oděvzdáním spotřebiteli v kamenné prodejně VASPO STONE s.r.o..
3. Vlastnické právo na zboží přechází na spotřebitele dodaním zboží s výhradou vlastnického práva – úplným zaplacením kupní ceny.
4. Prodávající umožní odebrat zboží spotřebiteli co možno v nejkratší době po přijetí elektronické objednávky. Spotřebitel bere na vědomí, že při plnění závazků prodávajícího mají uváděné termíny dodávek orientační charakter. Spotřebitel souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, pokud si to výroba objednaného zboží a nebo jiné okolnosti vyžádají. V případě, že prodávající není schopný dodat spotřebiteli všechno objednaný zboží v dohodnutém termíně, uvědomí o této věci v co nejkratším čase spotřebitele a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží a nebo mu navrhne dodání alternativního zboží.
5.  Při převzetí zboží je spotřebitel povinný zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost a toto potvrdit podpisem na dodacím listu.
6. Nebezpečí škody na zboží přechází na spotřebitele momentem převzetí zboží spotřebitelem a nebo pověřenou osobou.
7. Prodávající dodá spotřebiteli nejdříve spolu se zbožím v písemné a nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné na převzetí a používání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy.
8. Pokud prodávající nemůže dodat objednané zbožr je o tom povinný bezodkladně informovat kupujícího a do 15 dní mu vrátit cenu zaplacenou za zboží. Kupující má možnost se dohodnout na náhradním plnění.

VI. Práva a povinnosti prodávajícího a spotřebitele

1. Prodávající je povinný umožnit odebrat na základě potvrzené objednávky – kúpní smlouvy, zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu.
2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kúpní ceny spotřebitelem.
3. Spotřebitel je povinný převzít objednané zboží, zaplatit dohodnutou kúpní cenu v průběhu splatnosti, potvrdit v dodacím listě převzetí zboží svým podpisem a nebo podpisem pověřené osoby.
4. Spotřebitel má právo na dodaní zboží množství, kvalitě, termíně a místě dohodnutém smluvními stranami.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Spotřebitel má právo podle § 12 ods. 1 zák. č. 108/2000 Z. z. o ochraně spotřebitele odstoupit od smlouvy a to do 7 dní od převzetí zboží. V uvedené lhůtě musí být písemně podáno odstoupení od smlouvy prodávajícímu a této lhůtě musí být odesláno i zboží v původním stavu. Zboží musí být neporušený, nepoužitý v původním obale. V odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu, doklad o zaplacení. Odstoupení od smlouvy se může uskutečnit elektronickou formou komunikace na email vaspo@vaspo.sk.
2. Zboží je potřeba dodat na adresu prodávajícího . 
3. Po splnění všech výšše uvedených podmínek pro vrácení zboží predávajíci vrátí spotrebiteli cenu zaplacenou za zboží v lhůtě 15 dní ode dne fyzického obdržení a překontrolovaní zboží. V případě nesplnění něktoré z výšše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady spotřebitele zpět.

VIII. Záruka, reklamace

1. Záruční doba v souladu se zákonem  č 40/1964 Z. z. Občanský zákonník ve znění pozdějších předpisů, je stanovená na 24 mesíců, pokud neni spotřebitel informovaný o jiné záruční době. Plyne ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Reklamace jsou zpracované podle platných právních předpisů Slovenské republiky.
2. V případě vrácení poškozeného zboží má spotřebitel právo žádat vrácení peněz a nebo zrealizovat novou objednávku. 
3. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinný vyplnit reklamační formulář a vyčkať na pokyny prodávajícího a následně doručit reklamovan zboží čisté, mechanicky nepoškozené, včetně manuálů a záručního listu i faktury prodávajícímu. Po úspěšném vyplnění a odeslaní reklamačního formuláře dostane spotřebitel od prodávajícího automatické potvrzení přijetí reklamace na email. 
4. Prodávající je povinný určit způsob zpracování reklamace zboží ihneď,  ve složitějších případech do 3 dní od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případných do 30 dní. Po určení způsobu reklamace musí být reklamace vybavená ihned, v opodstatněných případech nejpozději do 30 dní. Prodávající oznámí výsledek zpracování reklamace spotřebiteli v zákonné lhůte a to písemně (e-mailom, poštou). Kopii reklamačního protokolu odešle prodávající spotřebiteli spolu se zbožím, resp. mu ju odevzdá osobně při převzetí reklamovaného zboží. V případě, že prodávající a nebo třetí osoba, která vykonává servis zboží rozhodne, že reklamace není oprávnená,  prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované, notifikované a nebo akreditované osobě.  Po uplynutí lhůty na vybavení reklamace má spotřebitel nárok od smlouvy odstoupit a nebo právo na výměnu výrobku za nový.
5. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že kvůli chybě došlo k mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách a nebo pokud byl proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou též vyňaté chyby způsobené živelnou pohromou a nesprávným používáním výrobku.
6. Reklamaci uplatníte na adrese: vaspo@vaspo.sk
7. Reklamace musí obsahovat: číslo faktury (resp. kópiu dokladu o nabytí), přesný název zboží, popis vady a nebo poškození zásilky, fotodokumentáciu poškozeného zboží (pokud je to možné).
8. Reklamované zboží je potřebné dodat na adresu kamenné prodejny . Součástí zboží musí být doklad o zaplacení.

IX. Ochrana osobních údajů
  1.  Provozovatel elektronického obchodu se zavazuje, že bude od spotřebitele vyžadovať jen údaje, které slouží výlučně pro potřeby prodávajícího související s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy: jméno a přijmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, čísla telefonu a mailovou adresu, u podnikatelůch IČO, DIČ, obchodní jméno .
  2. Podle zákona 18/2018 Zb. zákonů o ochraně osobních údajů provozovatel elektronického obchodu prohlašuje, že ochrana osobních údajů naší spoločnosti, je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady Evropy 2016/679 - GDPR.
  3. Prodávající se zavazuje, že na základě písomné a nebo telefonické žádosti spotřebitele i bez udání důvodů, kdykoliv jeho osobní údaje vymaže ze své databáze.
  4. Osobní údaje prodávající neposkytne třetím osobám. Prodávající získané údaje v žádnem případě nezveřejňuje.
  5. Získané osobní údaje se budou uchovávat ve smyslu §13 ods. 3 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. kde archivní lhůty vychází ze  zákona č.  108/2002 Z. z. o účetníctví ve znění pozdějších předpisů. Likvidáce údajů bude vykonaná v souladu s platnou legislativou SR.
  6. Při registraci má kupujíci možnost zvolit si zasílání informací o nových produktoch a nebo jiných marketingových informácí od provozovatele.
X. Orgán dozoru

1. Slovenská obchodní inspekce (SOI). Inspektorát  SOI pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1, Slovenka republika.

XI. Záverečné a přechodná ustanovení

1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek a povinnost písemného oznámení změny je splněná umístěním na internetové stránce obchodu provozovatele.
2. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01. 05. 2018.
Podstránky obrazok: 

Napíšte nám

all products for color

FOTOSOUTĚŽ
5 x 100 €


 
Vaše pěkné realizace odměníme
zajímavými cenami ...víc
GRAFICKÝ
NÁVRH


 
Grafický návrh podkladů Vám
vytvoříme úplně ZDARMA ...víc
KATALOG

 
Popusťte uzdu fantazií
listovaním v našem katalogu ...víc

AKCIA

Bočný panel

https://vaspostone.cz/letni-akce-2024
https://vaspostone.cz/aktuality
... Prirodzený ako príroda sama ...